Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

Achter de wolken schijnt de zon

Privacyverklaring

 

De Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte therapie, gevestigd te Landgraaf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 141248320000.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).† Dit is een nieuwe Europese privacywet.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens in het dossier,

 Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik
of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en
expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 Uw naam, adres en woonplaats

 Uw geboortedatum

 Uw relatienummer van de zorgverzekeraar

 De datum van de behandeling

 Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Ďconsult psychosociale therapieí

 De kosten van het consult

 

De dossiervorming en de privacy voer ik uit conform de richtlijnen van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Daarnaast is de beroepscode van mijn beroepsvereniging NVPA (Nederlandse Vereniging voor gespecialiseerde Psychosociaal therapeuten) en van het overkoepelende orgaan RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) op mijn werk van toepassing.

 

U heeft als cliŽnt de plicht om die informatie te verstrekken die redelijkerwijs voor de uitvoering van de behandeling nodig is en kennis te nemen van deze informatie omtrent dossiervorming en privacywetgeving. U wordt bij het aangaan van een behandelovereenkomst gevraagd, toestemming te geven aan de therapeut om conform deze richtlijnen te kunnen werken.

info@integratievetherapie.com

Brigitte Oliekan

Lambermonstraat 18

6373 BD† LANDGRAAF

Tel. (045) - 5 69 15 55